RUBBERPROFF ApS

HANDELSBETINGELSER

AFTALEN

Nærværende handels- og leveringsbetingelser indgår som en del af aftalegrundlaget i alle aftaler, hvori Rubberproff ApS er aftalepart. Dette gælder dog ikke, hvor andet udtrykkeligt er aftalt.

PRIS

Alle priser og øvrige oplysninger i prislister o. lign. skal alene anses som en opfordring til at gøre tilbud.

LEVERING

Er der ikke indgået aftale om leveringsmetoden, anses levering for sket som ”ex works” (EXW). En eventuel aftalt leveringsklausul fortolkes i overensstemmelse med de på tidspunktet for indgåelse af aftalen gældende Incoterms.

 

Der tilkommer en ekstra omkostning til emballage, medmindre andet er aftalt.

Hvis Rubberproff ApS ikke leverer til aftalt leveringstid, kan køber skriftligt over for Rubberproff ApS fastsætte en efter omstændighederne rimelig endelig leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for den af køber fastsatte frist, kan køber hæve aftalen uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til sælger.

Kun såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder, for hvilke sælger bærer risikoen, kan køber kræve erstatning. Rubberproff ApS’ erstatningsansvar kan imidlertid ikke overstige den af Rubberproff ApS fakturerede pris for kontraktsgenstanden eksklusiv emballage og fragt. Rubberproff ApS’ erstatningsansvar omfatter ikke købers avancetab, driftstab eller andet indirekte tab.

Såfremt der er aftalt successiv levering, anses hver enkelt leverance som en selvstændig leverance. Køberen har således ikke ret til ved mangler eller forsinkelse af en enkelt leverance, at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal senest ske til den på fakturaen angivet forfaldsdato.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber renter fra forfaldsdatoen med 5 % pr. påbegyndt måned inklusiv løbende måned.

EJENDOMSFORBEHOLD

Rubberproff ApS tager forbehold for, at ejendomsretten til kontraktsgenstanden først overgår til køber, når denne har erlagt købesummen. Dette gælder tillige selvom kontraktsgenstanden er leveret.

RETURNERING

Alle salg er endelige. Ønsker køber at returnere en vare modtages denne kun efter forudgående aftale, og mod at køber påtager sig omkostningen til og risikoen for fragten.

Fragtrisikoen bæres af køber ved lokal afhentning i vores butik. Special fremstillet produkter og produkter skåret på mål tages ikke retur.

VAREPRØVE

Såfremt køber har modtaget en vareprøve, og godkendt denne uden forbehold, er køberen afskåret fra at påberåbe sig mangler ved leveringen af den aftalte kontraktsgenstand såfremt, at den leverede kontraktsgenstand har samme standard og egenskaber som den godkendte vareprøve.

 

Såfremt køber ønsker en vareprøve på en specialfremstillet genstand, skal køber betale for opstartsomkostningerne hertil.

 

Modeller, forme eller andre værktøjer, der udarbejdes i forbindelse med specialfremstillede genstande tilhører Rubberproff ApS.

FREMSTILLING PÅ BAGGRUND AF TEKNISK TEGNING

Såfremt køber ønsker en genstand fremstillet på baggrund af en af ham udarbejdet teknisk tegning, er Rubberproff ApS ikke ansvarlig for fremstillingen.

 

Såfremt ønsker en genstand fremstillet på baggrund af tekniske tegninger, modeller eller tilsvarende, påtager køber sig ethvert ansvar for krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

 

Såfremt Rubberproff ApS gøres ansvarlig for krænkelse af tredjemands rettigheder, er køberen forpligtet til at godtgøre Rubberproff ApS alle tab som Rubberproff ApS måtte lide i anledning heraf.

 

Tegninger udarbejdet af Rubberproff ApS må ikke videregives til tredjepart uden forudgående aftale og skriftlig accept.

MANGLER

Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage efter leveringen kræve afhjælpning eller omlevering efter Rubberproff ApS’ valg.

 

Køber kan kun hæve aftalen, såfremt Rubberproff ApS ikke afhjælper eller omleverer inden en rimelig frist. Tilsvarende kan køber kan kræve erstatning såfremt, at sådan erstatning kan aldrig overstige det leveredes værdi. Sælgers erstatningsansvar omfatter ikke købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Reklamationsfristen er 8 dage.

ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

I tilfælde af force majeure er Rubberproff ApS ansvarsfri, herunder blandt andet, men ikke kun, i tilfælde af: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, eller at forsendelsestiden forøges som følge af, at varerne udtages til kontrol af toldmyndigheder.

Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund straks, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

PRODUKTANSVAR

Rubberproff ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det godtgøres, at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af Rubberproff ApS eller andre som selskabet er ansvarlig for. Tilsvarende gælder at Rubberproff ApS ikke er ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af kontraktsgenstanden.

 

Rubberproff ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Rubberproff ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Rubberproff ApS er heller ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, Rubberproff ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Rubberproff ApS skadesløs i det omfang, som Rubberproff ApS’ ansvar er begrænset til, jf. ovenstående. Disse begrænsninger gælder imidlertid ikke hvis Rubberproff ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal den part der rettes et krav imod straks underrette den anden herom.

LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvister afgøres som udgangspunkt ved mediation efter mediationsinstituttets regler herom.

 

Såfremt at der ikke kan opnås enig ved mediation, afgøres tvisten efter dansk rets almindelige regler, idet dette dog ikke omfatter dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal afgøres ved Rubberproff ApS’ hjemting.